Tiếng Việt | English
 • tsongkhapa

  Ba điểm tinh yếu của đường Đạo

  *Pháp Đăng phiên dịch từ Tạng ngữ tại Dharamsala ngày 3 tháng 11 năm 2010. Tải về: Ba điểm tinh yếu của đường Đạo

 • 1221

  Ba cốt tủy của Đạo lộ

  *Nhật Hạnh – Tezin Yangchen, Việt dịch từ bản Tạng Ngữ. Tải về: Ba cốt tủy của đạo lộ (PDF)

 • Je-Tsongkhapa1

  Ba điểm tinh yếu của đường tu Giác Ngộ

  Chính văn bài tụng Ba Điểm Tinh Yếu của Đường Tu Giác Ngộ do Lama Tông Khách Ba [Tsong Khapa] trước tác. *Hồng Như Thubten Munsel chuyển Việt ngữ   Đệ tử kính lễ các đấng tôn sư   [1] Nay thầy xin tận sức giải thích về Ý nghĩa tinh túy của giáo pháp của chư Thế Tôn; Con đường mà các đấng con Phật đều tán ...